Reseptimme on laatu!

Aitoa lähiruokaa

Lähellä tuotettua lähiruokaa lähitukustasi

Lä­hi­ruo­ka on Tuk­ku­ta­lol­le it­ses­tään­sel­vyys ja jo­ka­päi­väi­nen asia. Mei­dän kun­nia­teh­tä­väm­me on tukea pai­kal­lis­ta elin­tar­vi­ke­ket­jua. Meil­lä on erit­täin tii­vis verk­ko alueellisten yrit­tä­jien kans­sa. Teem­me yh­teis­työ­tä alu­eem­me al­ku­tuot­ta­jien, puu­tar­ho­jen, ja­los­ta­jien sekä elin­tar­vi­key­ri­tys­ten kans­sa hyvin laa­jas­ti ja pi­sim­mät so­pi­muk­set ovat jo 60-lu­vul­ta saak­ka.

Tie Pellosta pöytään käy Tukkutalon kautta

Tuk­ku­ta­lon kaut­ta kul­ke­vat lä­hi­tuot­ta­jien tuot­teet ovat var­mas­ti ta­kuu­tuo­rei­ta ja nii­den kul­je­tuk­seen ja va­ras­toin­tiin käy­tet­ty aika on var­mas­ti poh­jan­maan pa­ras­ta. Kul­je­tus- ja säi­ly­ty­sai­ka ovat ly­hyi­tä ja matka tuot­ta­jal­ta ku­lut­ta­jal­le on Tuk­ku­ta­los­sa har­vi­nai­sen lyhyt. Par­haim­mil­laan alle 12 tun­tia. Il­lal­la poi­mit­tu tai tehty on aa­mul­la jo asiak­kaal­la. Näin ym­pä­ris­tö kuor­mit­tuu vä­hem­män ja sa­mal­la myös elin­tar­vik­kei­den ra­vin­to-ar­vo säi­lyy.

Kaik­ki lä­hi­ruo­ka ei ole alu­een tar­jon­nan takia kui­ten­kaan lä­hel­lä tuo­tet­tua ja siksi toi­min­nan ja lo­gis­tii­kan te­hok­kuus ta­kaa­vat meil­lä Suo­ma­lai­sen ruoan ja raa­ka-ai­nei­den huip­pu­laa­dun pel­los­ta pöy­tään. Yh­teis­työ­hön pa­nos­te­taan jat­ku­vas­ti.

Tuk­ku­ta­lo on erit­täin kiin­nos­tu­nut lä­hi­ruo­an mah­dol­li­suuk­sis­ta ja eri­lai­sis­ta rat­kai­suis­ta tu­le­vai­suu­des­sa­kin ja siksi olem­me mu­ka­na eri­lai­sis­sa maa­kun­nal­li­sis­sa hank­keis­sa ja pro­jek­teis­sa ke­hit­tä­mäs­sä poh­ja­lais­ta ruo­ka­kult­tuu­ria.

Tuk­ku­ta­lon kes­kei­se­nä ta­voit­tee­na on tar­jo­ta poh­ja­lais­ten pien­tuot­ta­jien tar­vit­se­man yh­tei­sen mark­ki­noin­ti- ja lo­gis­tiik­ka­ket­jun. Ha­luam­me toi­mia tuk­ku­ka­na­va­na lä­hi­ruo­kaa tuot­ta­vien ta­va­ran­toi­mit­ta­jien ja lä­hi­ruo­kaa ha­lua­vien asiak­kai­dem­me vä­lil­lä.

Takuulla läheltä -si­net­ti on Tuk­ku­ta­lon to­dis­tus Ai­dos­ta Poh­ja­lai­ses­ta Lä­hi­ruo­as­ta. Ta­kuul­la Lä­hel­tä otet­tiin käyt­töön ke­vääl­lä 2011 ja se takaa lä­hi­ruo­an ket­jun no­pea­na ja tuo­ree­na. An­nam­me Ta­kuun Lä­hel­tä aina kun on kyse lä­hi­ruo­as­ta! Mi­kä­li koet, että sinun tuot­tee­si tai jokin sinun käyt­tä­mä­si tuote, so­pi­si Tuk­ku­ta­lon ”Ta­kuul­la Lä­hel­tä” va­li­koi­maan, niin älä epä­röi ot­taa yh­teyt­tä ja eh­dot­taa.

Kysy Tuk­ku­ta­lon Ta­kuul­la Lä­hel­tä-va­li­koi­maa 06-4210 210 tai info@tukkutalo.fi

Tukkutalo Seinäjoki

Tuottajantie 41
60100 SEINÄJOKI
puh. 06 421 0230
seinajoki(a)tukkutalo.fi

Tukkutalo Jyväskylä

Onkapannu 2
40700 JYVÄSKYLÄ
puh. 06 450 5000
jyvaskyla(a)tukkutalo.fi

Copyright 2018
Tukkutalo Heinonen Oy
– Kaikki oikeudet pidätetään

Tietosuojatiedot

Design: RIIMA